torstai 30. tammikuuta 2014

JHS 129 (Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen): miksi vastustan kyseisin luonnoksen hyväksymistä

Annoin vastustavan lausunnon syksyllä 2013 julkaistusta JHS 129 -luonnoksesta, koska se ei mielestäni anna riittäviä ja oikeita ohjeita verkkopalvelujen suunnitteluun.

(Olen juuri pitämässä TalentumEventsin järjestämää käytettävyyskurssia, yhdessä Aapo Puskalan kanssa. Kurssilla tuli esiin JHS 129, ja kun siihen ei kurssin puitteissa ollut mahdollista syventyä, niin päätin tehdä tämän postauksen). 

Nykyisin julkisten verkkopalvelujen "käyttäjäkeskeisetkin" kehittämismallit voivat johtaa vaikkapa sellaiseen käytäntöön, että hankkijalle voi jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi laittaa toimittaja (=suunnittelija) ja ulkopuolinen käytettävyystoimisto saman pöydän ääreen tinkaamaan suunnitteluratkaisuista keskenään. Ja kumpikin taho istuvat täydellä konsulttipalkkiolla. Ja tilaaja maksaa. Ä-L-Y-T-Ö-N-T-Ä.

Havaintoni on, että JHS -suosituksilla voi olla kovinkin merkittävä rooli julkisissa järjestelmähankinnoissa. JHS 129 on suositus verkkopalvelujen kehittämiselle, eli aika merkittävästä suosituksesta on kyse. Ja mielestäni on kriittistä, että JHS-suositukset ovat itsessään laadullisesti korkeatasoiset ja johtaisivat toimiviin käytäntöihin (eikä yllämainitun tapaisiin).

JHS 129 uusi luonnos julkaistiin syksyllä lausuntoja varten. Ja minä olen toinen kahdesta, jotka antoivat vastustavan kannanoton. (Ilman muutoksia tai muutoksin hyväksyviä oli yli 20 kpl). Tarkastelin luonnosta erityisesti käytettävyyden ja käyttäjäkeskeisyyden näkökulmasta ja hankintatilanteessa.

Syksyllä 2013 julkaistiin JHS 129 (Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen) luonnos. Luonnokseen pyydettiin lausuntoa, niin sen yksittäisiin kappaleisiin kuin yleistä hyväksymispalautetta.

Kaikkiaan palautteita näyttää tulleen 24 kpl. Näistä luonnoksen hyväksymisen kannalla (joko sellaisenaan tai muutoksin) on 21. Yksi ei ottanut kantaa, ja kaksi (2) vastusti hyväksymistä.

Annoin oman näkemykseni mukaan palautteen. Oma lausuntoni on, että "vastustan" luonnoksen hyväksymistä. Eli olen toinen noista vastustajista.

Taustasta vielä sen verran, että annoin kommentteja myös alustavaan versioon kesällä 2013, mutta niiden vaikutus ei ollut sellainen kuin toivoin ja odotin. Ko. kommentit löytyvät täältä: http://kaytettavyysnavigoija.blogspot.fi/2013/06/kommentteja-jhs-129-luonnokseen.html

Omasta mielestäni luonnoksessa on vakavia puutteita, eikä se ole ratkaisu nykyisiin ongelmiin. Kirjoitin seuraavan vastustusperustelun ("miksi vastustan"; lisäksi kirjoitin useita yksityiskohtiin meneviä kommentteja):

"Aluksikin, osa muutoksista on niin isoja, että muutosehdotuksiin ei voi kirjoittaa niin isoja korjauksia kuin mitä tarvitaan. Osaan muutosehdotuksista olen suoraan esittänyt mikä on korvaava teksti, mutta osa on niin isoja, että tarkoittaisi mittavaa uuden materiaalin tuottamista (mihin ainakaan minulla vapaaehtoisena ole resursseja).

Yleisellä tasolla, suositusluonnos ei vastaa yleisiin verkkopalvelujen kehittämisongelmiin:

  • suositusluonnos jättää helposti harhaanjohtavan kuvan tuloksellisen käyttäjäkeskeisen suunnittelun luonteesta ja haasteista (erityisesti hankinta- ja kilpailutustilanteessa)
  • verkkopalvelujen tason laaja vaihtelu (joskus onnistuu paremmin, joskus heikommin)
  • suositus ei käytännössä sisällä mitään konkretiaa sille, miten suunnittelutaho saataisiin ottamaan vastuuta suunniteluratkaisujen laadusta, ts suunnittelun laatuvastuu jää käytännössä tilaajalle. Tämä tarkoittaa käytännössä rahavirtaa suunnittelu- (ja käytettävyys) toimijoille muutostentöiden kautta

Tarkemmin

  • Palvelukaaren kehittämisen elinkaaressa ei näy ollenkaan keskeistä kehittämisen osa-aluetta: suunnittelu. Suunnitteluasioita on laitettu vaatimusmäärittelyn alle, mikä ei (tietenkään) missään tapauksessa ole loogista. Tämä on ISO ongelma
  • Verkkopalvelun suunnittelu ”käyttäjänäkökulmatasolla” nähdään osana vaatimusmäärittelyä (kpl 7), vaikka se on erityisesti suunnittelutehtävä, ja keskeisesti vaativa ja ratkaiseva verkkopalvelun onnistumisen näkökulmasta. Suunnittelu nähdään puolestaan lähinnä teknisen toteutuksen suunnitteluna (kpl 9)
  • Suositusluonnoksessa on monia epätarkkoja, vääriin tulkinnallisuuksiin mahdollisesti johtavia yksityiskohtia (mm. termien käyttö ja määritelmät)
  • Hankinta- ja kilpailutusnäkökulma on otettu esiin todella suppeasti ja epämääräisesti; kuitenkin se on erittäin keskeinen asia, johon erityisesti tämän tyyppisen ohjeiston pitäisi antaa vahvaa ohjeistusta
  • ongelmat tuloksellisen ja aidon käyttäjälähtöisyyden varmistamisessa
  • hankintaohjeistojen puutteet"

---------------
JHS -suositusten laadintaohjeen (JHS 136) mukaan ".... vastustamisperusteet on tutkittava huolellisesti ja niihin on vastattava".  Tällä hetkellä tilanne on se, että (mielenkiinnolla) odotan noita vastauksia. 

Kirjoittelen, kun prosessi etenee.

Linkkejä:  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti